Kasten Yaralama Suçu - TCK Madde 86

Kasten Yaralama Suçu - TCK Madde 86

Türk Ceza Kanununda kasten yaralamanın basit hali; başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak olarak tanımlanmıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere yaralamak fiili Kanun Koyucu tarafından oldukça geniş yorumlanmış ve söz konusu durumlara sebep olan her türlü elverişli hareket yaralama sayılmıştır.

TCK 86 anlamında Kasten Yaralama suçunun oluşabilmesi için genel kastın veya olası kastın varlığı gerekmektedir. Somut olayda kastın veya olası kastın bulunmaması durumunda söz konusu suç Kasten Yaralama olmaktan çıkacak, TCK’da bir başka maddede düzenlenen ve daha az ceza öngören Taksirle Yaralama suçu gündeme gelecektir. Söz konusu hareketin Kasten Yaralama suçunun sınırları içine girdiğinin tespiti için kastın varlığı net olarak irdelenmeli ve şüpheye mahal vermeyecek şekilde ortaya konmalıdır.

 

Aynı maddenin 2. Fıkrasında suçun daha az ceza gerektiren hali düzenlenmiştir. Buna göre kasten yaralama fiilinin mağdur üzerindeki etkisi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikteyse, ceza miktarı düşmekte ve suç şikayete tabi hale gelmektedir. Bu durumda mağdurun şikayeti üzerine dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. 3. Fıkrasında ise daha ağır cezayı gerektiren Nitelikli Halleri düzenlenmiş olup, bu nitelikli haller;

 

Kasten yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi durumu,

Beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi durumu,

Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi durumu,

Kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi durumu,

Silahla işlenmesi durumudur.

Yukarıda sayılı maddelerden birinin veya birkaçının varlığı halinde şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında arttırılır.

 

TCK’nın “Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Kasten Yaralama ” başlıklı 87. Maddesinde ise yine cezanın artmasına neden olan bir takım haller düzenlenmiştir.

 

Mağdurun duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olmuşsa,

Konuşmasında sürekli zorluğa neden olmuşsa,

Yüzünde sabit ize neden olmuşsa,

Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olmuşsa,

Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğun vaktinden önce doğmasına sebep olmuşsa,

Belirlenen ceza bir kat arttırılır. Ancak verilecek ceza, birinci fıkraya giren hallerde üç yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde beş yıldan az olamaz.

 

İyileşme olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine neden olmuşsa,

Duyularından veya organlarından birinin işlevini yitirilmesine neden olmuşsa,

Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına neden olmuşsa,

Yüzünün sürekli değişikliğine neden olmuşsa,

Gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olmuşsa,

Belirlenen ceza iki kat arttırılır. Ancak verilecek ceza birinci fıkraya giren hallerde beş yıldan, üçüncü fıkraya giren hallerde sekiz yıldan az olamaz.

 

Kasten yaralamanın vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olması halinde belirlenen ceza, kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre yarısına kadar arttırılır.

 

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki maddenin birinci fıkrasına giren hallerde sekiz yıldan on iki yıla kadar, üçüncü fıkrasına giren hallerde ise on iki yıldan on altı yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçu teorik olarak kasten yaralama suçunun nitelikli halleriyle benzerlik gösterse de karıştırılmaması gereken iki kurumdur. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama suçunun varlığından söz edilebilmesi için failin ilk hareketinde kastının bulunması gereklidir. Ağırlaştırıcı neticeden sorumlu tutulabilmesi için en azından taksirle hareket etmiş olmalıdır.

 

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi durumunda ise verilecek ceza üçte ikisine kadar indirilebilir.

 

Üçüncü fıkraya girenler hariç TCK 86 ve TCK 88’de belirtilen suçlar uzlaşma kapsamındadır. Dolayısıyla suçun TCK 87 kapsamında olması durumunda uzlaşma söz konusu olmayacaktır.

 

Kasten yaralama suçunda kural olarak görevli mahkeme, Asliye Ceza Mahkemesi iken kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse somut olay Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına girecektir.

 

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

 

Adli para cezası hapis cezasıyla beraber veya tek başına uygulanabilen bir yaptırımdır. Kasten yaralama suçunun basit halleri söz konusu ise hükmedilen hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

 

Hükmedilen hapis cezası iki yıl veya altındaysa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı verilebilir veya ceza ertelenebilir.

 

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VEYA MEŞRU MÜDAFAA DURUMU

 

Failin kasten yaralama suçunu haksız tahrik altında işlemesi durumunda verilecek ceza, haksız tahrikin derecesine göre ¼ ile ¾ oranı arasında indirilebileceği gibi meşru müdafaa söz konusu ise faile ceza verilmeyecektir.

 

Kasten yaralama suçu kişinin vücut bütünlüğüne karşı işlenen ve çok iyi irdelenmesi gereken bir suçtur. Adil bir cezaya hükmedilmesi için suçun unsurlarının doğru bir şekilde ortaya konulması önem arz etmektedir. Kasten Yaralama suçu teknik bilgi ve uzmanlık gerektirdiğinden Ceza Hukukunda uzman bir avukatla çalışmanızı tavsiye ederiz

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Bensu Berivan Özkan Hakkında

Eğitim:
English, German, LL.B. İstanbul Bilgi University
Uzmanlık:
Aile Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, İş Hukuku, Tüketici Hukuku, Miras Hukuku, Moda Hukuku

Son Eklenen Makaleler