Yeni İnfaz Yasasıyla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kapsamında Birçok Değişiklik Yapılacaktır

Yeni İnfaz Yasasıyla Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Kapsamında Birçok Değişiklik Yapılacaktır

1) 5275 sayılı Kanunun 42. maddesinin ikinci fıkrasına eklenen bent ile ceza infaz kurumu idaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile başka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerle görüşülmesi halinde hükümlünün bir aydan üç aya kadar mektup, faks ve telgraf almak ve yollamaktan, televizyon izlemekten, radyo dinlemekten, telefon etmekten ve diğer iletişim araçlarından yararlanmaktan tamamen veya kısmen yoksun bırakılması şeklinde disiplin cezasına çarptırılmasına karar verilebilecektir.

2) 44. Maddeye eklenen bent ile Kuruma alkol sokan, kurumda alkol bulunduran veya kullanan kişi hakkında hücreye koyma cezası verilecektir. 

3) 47. Maddede yapılan değişiklik ile soruşturma süresinin üst haddi 2 günden 5 güne çıkarılmıştır. Ayrıca soruşturmanın 15 günde sona erdirilmesi de düzenlenmiştir. 

4) 66. Maddeye göre açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılmaktaydı. Kanun değişikliği ile birlikte salgın hastalık da acil bir sebep olarak eklenmiştir. 

5) 69. Maddede yapılan değişiklik ile kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlünün, iki ayda bir kez, ayrıca dinî bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olduğu ayrıca çocuk ve altmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadın hükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen zaman dilimi dışında da hediye kabul edebileceği düzenlenmiştir. 

6) 89. maddede yapılan değişiklik ile hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi hâlin belirlenmesi şeklinde maddenin kapsamı genişletilmiştir. Kanunla birlikte otomatik olarak iyi hal uygulaması yapılmayacak ve Kurul tarafından ciddi bir araştırma yapılarak iyi hal mevcut olup olmadığı ortaya konacaktır.

7) 94. Maddede yapılan değişiklik ile hükümlünün mazeret izni alabilmek için hükümlülük süresinin beşte birinin iyi halle geçirmesi gerektiğine dair hüküm değiştirilerek azaltılmış ve onda birine çekilmiştir. Ayrıca Sağlık Kurulu raporu ile belgelendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne veya babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâllerinin bulunması nedeniyle bunlardan her biri için bir defaya mahsus olan mazeret izni değişiklik ile birlikte bir ay arayla toplam iki defaya çıkarılmıştır. 

8) 95. Maddede yapılan değişiklikle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak amacıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile üç ayda bir, yol hariç üç güne kadar verilen özel izin süresi 7 güne çıkarılmıştır. 

9) 97. Maddeye özellikle Covid-19 hastalığının da etkisiyle yapılan eklemeyle salgın hastalık, doğal afet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca izinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmeyeceği düzenlenmiştir. 

10) 98. Maddede yapılan değişiklikle mahkûmiyet hükmünün yorumunda duraksama olursa hükmü veren mahkemeden, çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilemeyeceği ileri sürülürse infaz hâkimliğinden duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenebilecektir. 

 

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler