Yeni İnfaz Yasasıyla Özel İnfaz Usulleri Yeniden Canlandırılıyor

Yeni İnfaz Yasasıyla Özel İnfaz Usulleri Yeniden Canlandırılıyor

İşbu kanun değişiklikleri ile beraber tüm hükümlüler bakımından ceza evine girmeden infazı tamamlama dönemi sona eriyor. Önceki yazılarımızda da ayrıntısıyla belirttiğimiz üzere tüm suçlarda 1 yıllık denetimli serbestlik süresi otomatik olarak uygulanmayacak olup cezanın beşte biri kadar denetimli serbestlik uygulanacaktır. Örneğin daha öncesinde 10 ay ceza bir kişi ceza infaz kurumunda 1 gün dahi kalmıyorken bu değişiklikle cezanın yarısı kadar koşullu salıverilmeden faydalanacak ve kalan cezanın beşte biri kadar denetimli serbestlik faydalanacaktır. Yani 10 aylık bir cezanın 5 ayı koşullu salıverilme kapsamına girecek kalan 5 ayın da beşte biri denetimli serbestlikte geçeceği için kişi 4 ay ceza infaz kurumunda kalacaktır. 

 

Değişiklik öncesi özel infaz usulleri dahilindeki suçlardan hapis cezasına çarptırılan kişiler ceza infaz kurumunda cezasını çekmiyordu. Yukarıdaki izahımızdan anlaşılacağı üzere değişiklikle birlikte artık her hükümlü için ceza evi yolu açıktır. Bu nedenle özel infaz usullerinin etkili olacağı bir dönem söz konusudur. 

 

Hapis Cezaları Haftasonları ve Geceleri İnfaz Edilebilecek

 

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 110. Maddesinde yapılan değişiklikle;

İnfaz hâkimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altı ay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda ise toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının her hafta cuma günleri saat 19.00'da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiyle hafta sonları, hafta sonlan hariç, her gün saat 19.00'da girmek ve ertesi gün saat 07.00'de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kuramlarında çektirilmesine karar verebilir.

 

 

Cezanın Evde Çektirilmesi Hükümleri Yeniden Düzenleniyor. 

 

1) Kadın, çocuk veya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam bir yıl, yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam iki yıl, yetmişbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları toplam dört yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecektir. 

 

2)Toplam beş yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlüler eğer Adli Tıp tarafından maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği şeklinde bir rapor alabilirse cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilecektir. 

 

3) Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için kadının doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekir. Konutta infaza karar verdikten sonra çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa infaz hâkimi konutta infaz uygulamasına ilişkin kararını kaldırır.

 

 

4) Cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında tâbi oldukları infaz rejimine göre koşullu salıverilme hükümleri uygulanır. Ancak denetimli serbestlik hükümleri uygulanmaz.

 

5) Ancak hastalık ve doğum nedeniyle cezaları evde çektirilecekler hariç olmak üzere aşağıdaki suçlardan mahkum olanlar özel infaz usullerinden yaralanamaz.

a) Terör suçları ile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahkum olanlar,

b) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar,

c) Adlî para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,

d)Koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler,

Çitil Avukatlık Ortaklığı web sitesi üzerinde yer alan makaleler ile ihitiyacınız olan bilgilere ulaşabilirsiniz. Sonrasında merak ettikleriniz için ve ihtiyaç duyduğunuz hukuki konuda uzman yardımı almak için dilediğiniz zaman web sitemizde yer alan iletişim kanallarından bizlere ulaşabilirsiniz.

Çitil Avukatlık, her zaman yanınızda

Çitil Avukatlık

Av. Ali Çitil Hakkında

Eğitim:
English, LL.B. Eastern Mediterranean University, LL.M. Istanbul University
Uzmanlık:
Gayrimenkul Hukuku, İnşaat hukuku, Kentsel Dönüşüm Hukuku , Ceza Hukuku, Marka ve Patent Hukuku, Şirketler Hukuku, Türk Vatandaşlık Hukuku, Sağlık Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku

Son Eklenen Makaleler