TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK

TİCARİ DAVALARDA ARABULUCULUK

Ticaret İle uğraşan kişiler arasında ticari bir iş nedeniyle uyuşmazlık, anlaşmazlık, ihtilaf çıktığında taraflar açısından çözüm olarak ilk akla gelen yargıya başvurmaktır. Fakat artık Türk Ticaret Kanununda en son yapılan değişiklik ile birlikte ticaret ile uğraşan kişiler ticari iş nedeniyle ortaya çıkan ticari anlaşmazlıklarda arabulucuya başvurmadan dava açamayacaktır. Dava açılması halinde ise açılan dava Asliye Ticaret Mahkemeleri tarafından arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle dava şartı eksikliği nedeniyle usulden reddedilecektir.

Türk hukuk sistemimizde bu zamana kadar arabulucuya başvurmak zorunlu olmadığı için ticaret ile uğraşan kişiler ticari işlerden doğan ticari anlaşmazlıklarını dava yolu İle çözmeye çalışmıştır. Ancak şu anki yargı sisteminde ticari davaların çok uzun sürmesi, maliyetlerinin fazla olması ve ticari anlaşmazlığın uzun süre sürüncemede kalması, olumlu-olumsuz çözüme ulaştırılamaması ticaret İle uğraşan kişileri ciddi zararlara sokmaktadır.

Asliye Ticaret Mahkemelerinde görülmekte olan dava sayısı 2018 yılı Türkiye İstatistik Genel Müdürlüğünün verilerine göre bir milyonun üzerindedir. Her geçen yıl bu sayı giderek artmaktadır. Bu sayısının kontrolsüz bir şekilde artmasını ticari işten doğan ticari anlaşmazlığın sayısının fazla olması, Asliye Ticaret Mahkemesinde görevli olan hakim sayısının yetersiz olması, hakimlerin ihtisaslaşmamış olması, davayı üstlenen avukatların ticari davalarda ihtisaslaşmamış olması ve bilirkişilerin niteliksiz olması ile açıklayabiliriz.

Yasama organı tarafından saymış olduğumuz gerekçeler nedeniyle Türk Ticaret Kanunundan değişiklik yapılarak ticari iş nedeniyle ortaya çıkan ticari anlaşmazlıklarda Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açmadan önce arabulucuya müracaat edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Arabulucuya başvurmadan Asliye Ticaret Mahkemesinde dava açılması halinde ise davalar arabulucuya başvurulmadığı gerekçesiyle reddedilecektir.

Bunun ile asıl hedeflenen ticari işten doğan ticari anlaşmazlığın kısa sürede daha ekonomik maliyetler ile olumlu veya olumsuz bir neticeye ulaşılmasıdır.Zira ticari davalarda ticaretle uğraşan kişiler ticari işleri nedeniyle ortaya çıkan ticari anlaşamazlığı çok kısa sürede olumlu-olumsuz sonuçlandırmak istemektedir. Çünkü ticari davalara konu olan anlaşmazlığın sürüncemede kalması şirket için hem vakit hem de nakit kaybı anlamına gelmekte olup, belirsiz ve sürüncemede kalan ticari iş şirketlerin sonunu getirebilmektedir.

Öte yandan ticari iş nedeniyle ortaya çıkan ticari anlaşmazlık İle ilgili arabulucuya başvuran taraflar arabulucu aracılığı İle anlaşmazlığı çözüme bağladıkları takdirde burada alınan karar her iki tarafı açısından mahkeme kararı gibi sayılacaktır. Arabulucuya başvuran ticari anlaşmazlığın tarafları arabulucu aracılığı İle anlaşma sağlayamadıkları takdirde ise arabulucu tarafından düzenlenen anlaşamama tutanağı ile birlikte ticaret mahkemesinde yine aynı şekilde ticari dava açabilecektir.

Arabulucu ; ticari anlaşmazlıkların çözümü için kendisine müracaat eden taraflar ile ilgili en geç 6 hafta içinde anlaşma ya da anlaşamama tutanağı düzenlemek zorundadır. Bu süre zarfında taraflar ile görüşme sağlayıp toplantılar düzenleyip arabuluculuk faaliyetlerini sonlandırması gerekmektedir.

Arabulucunun daveti üzerine bildirmiş olduğu gün, yer ve tarihte taraflar bir araya gelerek ticari iş nedeniyle ortaya çıkan ticari anlaşmazlığın taraflar tarafından ortaya konması, tartışılması, anlatılması ve açıklanması sonrasında bir anlaşma veya anlaşamama tutanağı düzenlenebileceği gibi başvurudan itibaren 6 haftayı geçmemek şartıyla bu süre zarfında tekrar aynı konu ile ilgili toplantıda da düzenlenebilir. Arabuluculuk başvurusu avukat aracılığı ile yapılabileceği gibi taraflar şahsen de bu başvuruyu yapabilir. Keza arabuluculuk görüşmelerine taraflar şahsen katılabileceği gibi avukatları ile birlikte de katılabilir. Arabuluculuk ücretleri Arabuluculuk Asgari ücret tarifesine göre ücretlendirilmekte olup, bu ücret müşterek ödenebileceği gibi tarafların anlaşmasına göre taraflardan sadece birine de ait olabilir. Ayrıntılı bilgi için Arabuluculuk Daire Başkanlığının sitesi ziyaret edilebilir.

Sonuç itibariyle Türk Ticaret Kanunu’na getirilen en son düzenleme nedeniyle ticaret İle uğraşan kişiler arasında ticari bir iş nedeniyle uyuşmazlık, anlaşmazlık, ihtilaf çıktığında tarafların ilk çözüm yolu olarak arabulucuya başvurulması gerekmektedir. Ayrıca tarafların arabulucuya müracaat ederken bir avukattan yardım almalarını, toplantılara bir avukat ile iştirak etmelerini anlaşma ya da anlaşamama tutanağı düzenlenirken avukatlarının hazır olmasını ileride dava açılma ihtimali olması nedeniyle her hangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi için tavsiye olunur

Av. Ali ÇİTİL

Av. Ali ÇİTİL

Yönetici Ortak

0 (212) 272 20 02 ali@citil.av.tr