[:tr] [:AR] [:en] [:]

Vasiyetnamenin İptali Davası

Eklenme Tarihi : 13 Eylül 2018

Facebook
Twitter
YOUTUBE
INSTAGRAM

Vasiyet; bir kimsenin ölüme bağlı tasarruf yoluyla, kendisinin ölümünden sonra yapılmasını istediği ve yerine getirilmesi gereken bir hukuki işlemdir. Bazı durumlarda vasiyetin varlığına rağmen iptal

edilebilmesi sayesinde bu vasiyetin yerine getirilmemesi söz konusu olabilir.

Medeni kanunumuzda vasiyet ölüme bağlı tasarruf olarak zikredilmiş ve vasiyetnamenin iptalinin

dava açılması yolu ile istenebileceğini söylemiştir. Ayrıca hangi sebeplerle iptal davası açılabileceğini saymaktadır.

Buna göre;

1. Vasiyetname mirasbırakanın tasarruf ehliyeti bulunmadığı bir sırada yapılmışsa,

2. Vasiyetname yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmışsa,

3. Vasiyetnamenin içeriği, bağlandığı koşullar veya yüklemeler hukuka veya ahlâka aykırı ise,

4. Vasiyetname kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmışsa

vasiyetnamenin iptali davası açılabilir.

Vasiyetnamenin iptali davası açılınca vasiyetname geçerliliğini korur ancak yargı merciinden kesin karar verilerek iptal edilirse bu vasiyetnamenin geçmişe etkili olarak en başından itibaren hükümleri iptal edilir.

Vasiyetnamenin iptali davasında görevli ve yetkili mahkememiz vasiyetçinin son yerleşim yerinde bulunan Asliye Hukuk Mahkemesi’dir.

Davayı açma hakkı, bu vasiyetnamenin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçı veya vasiyet alacaklısı tarafından açılabilir. Bu davada vasiyetin tamamının iptal edilmesi söz konusu olabileceği gibi sadece bir kısmının da iptal edilmesine ilişkin olabilir.

İptal davası;  eşlerine veya hısımlarına kazandırma yapılanların tasarrufun düzenlenmesine katılmalarının yol açtığı sakatlığa dayandığı takdirde tasarrufun tamamı değil, yalnız bu kazandırmalar iptal edilir.

İptal davası açma hakkı, davacının bu vasiyeti, iptal sebebini ve kendisinin hak sahibi olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl içinde dava açmalı ve her durumda bu vasiyetnamelerde açılma tarihinin, iyiniyetli davalılara karşı on yıl, iyiniyetli olmayan davalılara karşı yirmi yıl geçmekle düşer.

Hükümsüzlük, def”i yoluyla her zaman ileri sürülebilir.

Eğer sizi ilgilendiren bir vasiyetin iptal edilme sebeplerinin oluştuğunu düşünüyorsanız iptal davası açabilirsiniz. Gerek dava açabilme hakkınızın olduğu süreyi kaçırmamak gerek hak kaybına uğramadan davanızı açabilmek için profesyonel yardım almanızı öneririz.

Av. Ali ÇİTİL

Av. Ali ÇİTİL

Kurucu Ortak

0 (212) 272 20 02 ali@citil.av.tr